Algemene voorwaarden

1/ De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op de wederzijdse rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst tussen  Mibo-pietra bvba, met als zaakvoerder Michel Boeckx, en zijn cliënt(e)n.  Een wijziging van deze voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen tussen Mibo-Pietra bvba,  met als zaakvoerder Michel Boeckx en de cliënt(e)n.

De fakturen voor materialen steenstrips zijn betaalbaar: 50% bij bestelling en 50% 3 werkdagen voor levering

De fakturen voor plaatsing steenstrips zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na faktuurdatum.

De fakturen voor bezettingswerken zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na faktuurdatum.

Een wijziging omtrent deze voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen tussen Mibo-Pietra bvba met als zaakvoerder Michel Boeckx en de cliënt(e)n.

2/ De materialen blijven te allen tijde eigendom van Mibo-Pietra bvba tot deze volledig  betaald zijn.

In geval van betwisting moet de faktuur geprotesteerd worden binnen de 3 dagen volgendop de ontvangst van de faktuur.

De garantie gaat pas van kracht als de faktuur volledig voldaan is.

3/ In geval van niet-betaling van de faktuur op de vervaldag, zal de prijs van de faktuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 10% per jaar vanaf de vervaldatum tot aan de integrale betaling. Bovendien wordt het faktuurbedrag bij niet-betaling van de faktuur op de vervaldag van rechtswege verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 100 euro.

4/ Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de materieel bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Turnhout bevoegd

5/ Klanten dienen steeds vooraf schriftelijk te melden op het adres van onze maatschapelijke zetel,  wanneer er chemische producten  of andere producten op muren en plafonds werden gebruikt die een hechting van de pleister of steenstrips in gevaar kan brengen

6/ GDPR:

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten.  De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

De verwerkingsverantwoordelijke is Mibo-Pietra bvba, Zundertseweg 6 c te 2321 Meer.  De persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verodening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.

De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, terug te vinden op onze website of u afzonderlijk bezorgd.